Статут громадської організації

"ЗАРЕЄСТРОВАНО"

 

Чернівецьким обласним
управлінням юстиції
"__"_____________ 2010 р.
Свідоцтво № _____________
Начальник управління юстиції

____________________________

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

 

Загальними зборами
Екологічної громадської організації "Екологічний контроль"
Протокол №1 від __________ 2010 р.
Голова зборів: _____________

 

СТАТУТ

 


Екологічної громадської організації
"Екологічний контроль"

 

Чернівці, 2010

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Екологічна громадська організація "Екологічний контроль" (далі - Організація) є місцевою громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів членів Організації для досягнення мети і виконання завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація поширює свою діяльність на територію Чернівецької області.

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", іншим чинним законодавством України та цим Статутом.

1.4. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності органів управління, гласності в роботі.

1.5. Повна назва Організації українською мовою - Екологічна громадська організація "Екологічний контроль". Скорочена назва українською мовою - ЕГО "Екоконтроль".

1.6. Юридична адреса Організації: .

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, мати у власності кошти та інше майно, має самостійний баланс та рахунки в установах банків.

2.2. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання своєї назви.

2.3. Організація має бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Загальними зборами Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

2.4. Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.

2.5. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

- здійснювати будь-яку незаборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань Організації;

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні; створювати установи та організації, брати участь у політичній діяльності;

- проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, благодійні акції тощо); брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари та інші освітні та наукові заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації;

- брати участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами;

- отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, доходів від проведення спеціальних заходів (благодійних акцій), самостійно вирішувати питання про їх використання;

- проводити громадську екологічну експертизу та незалежну оцінку забруднення навколишнього середовища;

- здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства для виконання статутних завдань;

- одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;

- вносити пропозиції до органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань статутної діяльності Організації;

- засновувати засоби масової інформації;

- збирати, зберігати та поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, мету та завдання, популяризувати свою назву та символіку;

- співпрацювати з іноземними та міжнародними громадськими організаціями, підтримувати професійні зв‘язки, обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, укладати відповідні угоди;

- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.6. Діяльність Організації не обмежується строком.

2.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном.

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ  ТА  НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1 Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів своїх членів; сприяння розв‘язанню екологічних проблем області; охороні, збереженню та захисту довкілля; надання допомоги у захисті екологічних прав та інтересів, сприяння розвитку природоохоронної справи, провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню демократичного громадянського суспільства.

3.2. Основними завданнями Організації є:

- налагодження та сприяння розширенню співробітництва у сфері охорони та захисту довкілля, а також розв‘язання екологічних проблем області, між органами державної  влади, органами  місцевого самоврядування,  громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, їх об‘єднаннями на обласному рівні;

- підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та  інформацією у сфері охорони, збереження та захисту довкілля; забезпечення доступу до інформації та знань у сфері довкілля; розвиток видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури

- розширення участі громадськості у формуванні  екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля; участі громадськості в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань довкілля;

- сприяння екологічним громадським організаціям області, громадянам, громадам та  іншим заінтересованим  суб'єктам у їх діяльності з питань довкілля;

- розвиток екологічної освіти, науки та культури, просвітницька діяльність, виконання програм, пов'язаних з розвитком природоохоронної справи та спрямованих на розвиток демократичного громадянського суспільства;

- підвищення соціального, економічного та правового статусу членів Організації, підвищення їх професійної кваліфікації, освітнього рівня, знань та досвіду задля реалізації статутної діяльності Організації;

3.3. Організація здійснює свою діяльність за такими напрямками:

- сприяння розробці та здійсненню регіональних та місцевих програм, проектів та ініціатив, участь у розробленні проектів   відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток природоохоронної справи, захисту екологічних прав, охороні, збереженню та захисту довкілля;

- поширення екологічних знань; екологічна просвіта; організація, фінансування   та   проведення   досліджень з актуальних екологічних проблем області;

- залучення широких верств громадськості, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування до вирішення екологічних проблем області;

- забезпечення підготовки пропозицій щодо розв'язання екологічних проблем області,  підвищення ефективності діяльності у  цій  сфері;

- запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та незалежна екологічна експертиза; вивчення впливу екологічних чинників на здоров'я людини;

- сприяння збереженню ландшафтного та біологічного різноманіття; розробка та дослідження екологічних шляхів господарювання; сприяння розвитку природно-заповідного фонду області;

- організація масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, благодійних акцій, обговорень тощо), спрямованих на виконання завдань Організації;

- участь в організації і фінансуванні, а також проведення конференцій, лекцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій, прес-конференцій, концертів, вистав, фестивалів, форумів, інших освітніх та наукових  заходів на виконання статутних завдань Організації;

- збирання, аналіз, поширення та забезпечення доступу до екологічної інформації, створення  власних екологічних інформаційних систем і баз даних, видання бюлетенів та іншої друкованої продукції, підготовка аудіо-візуальних матеріалів;

- організація екологічних походів, маршрутів, фестивалів, інших масових культурних та просвітницьких заходів;

- взаємодія, обмін досвідом та знаннями  з державними, громадськими організаціями та установами, учбовими закладами для виконання статутних завдань;

- створення місцевих осередків Організації в Чернівецькій області;

- розвиток міжнародних зв'язків та налагодження міжнародної співпраці з питань, які стосуються статутної діяльності Організації; запрошення в Україну іноземних спеціалістів, направлення за кордон членів Організації для реалізації проектів та програм Організації;

- провадження іншої не забороненої законом діяльності відповідно до завдань Організації та законодавства України.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.

4.2. Індивідуальним членом Організації має право бути особа, яка досягла 16-річного віку, визнає мету, завдання та Статут Організації, сприяє їх реалізації та виконанню; бере участь в діяльності Організації та сплачує членські внески.

4.3. Колективним членом Організації може бути трудовий колектив будь-якої організації, установи чи підприємства, який добровільно виявив бажання стати членом Організації, визнає мету, завдання та Статут Організації, бере участь в діяльності Організації та сплачує членські внески.

4.4. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Правління Організації. Прийом колективного члена здійснюється на підставі письмової заяви, відповідного рішення вищого керівного органу підприємства, установи чи організації та копії статуту (положення) за рішенням Правління Організації.

4.5. Рішення про прийняття в члени Організації приймається Правлінням Організації протягом 30 календарних днів. Прийнятому індивідуальному члену Організації видається посвідчення члена Організації, встановленого Правлінням Організації зразка. Колектив підприємства, установи, організації вважається членом Організації з дати прийняття відповідного рішення Правлінням Організації.

4.6. Члени Громадської Організації мають право:

- брати безпосередню участь у діяльності Організації відповідно до своїх фахових і громадських інтересів;

- бути членами інших громадських організацій, політичних партій, мета та діяльність яких не суперечить статутним цілям Організації;

- брати участь у роботі Загальних зборів;

- обирати і бути обраними до керівних органів Організації;

- брати участь у наукових, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Організацією;

- звертатись до керівних органів Організації із запитами і пропозиціями щодо статутної діяльності;

- доручати Організації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних мети і завдань Організації;

- отримувати інформацію про діяльність Організації;

- бути присутніми на засіданнях керівних органів Організації;

- вийти з членства в Організації, письмово попередивши Правління Організації за 1 місяць.

4.7. Члени Організації зобов'язані:

- дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Організації;

- виконувати рішення, прийняті керівними органами Організації, а також виконувати обов'язки, покладені відповідно до розподілу та доручення керівних органів Організації;

- утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду Організації;

- дотримуватись морально-етичних принципів Організації, прийнятих за рішенням Правління Організації, не вести діяльності, що їм суперечить;

- виступаючи від імені Організації та висловлюючи свої особисті думки та міркування, що розбігаються з положеннями та рішеннями, які було затверджено Загальними Зборами та Правлінням Організації, робити особливе зауваження, що ці думки та міркування є особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями Організації;

- письмово повідомляти Правління Організації про вихід з членів Організації за 1 (один) місяць до виходу.

4.8. Членство може бути припинене у наступних випадках:

- виходу з членів Організації на підставі поданої письмової заяви;

- смерті члена Організації;

- виключення з членів Організації.

4.9. Підстави для виключення з членів Організації:

- неодноразові порушення Статуту;

- вчинки чи діяння, які Правління визнає несумісними з метою та завданнями Організації, які компрометують Організацію чи завдали їй матеріальну або моральну шкоду;

- неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 6 (шести) місяців;

- несплати членських внесків протягом 1 (одного) року.

4.10. Засновники Організації є Почесними членами Організації. Фізична особа, яка має особливі заслуги в науці, освіті чи в активній громадській діяльності та бере участь у роботі Організації, може бути іменована Почесним членом Організації. Рішення про це приймається Загальними зборами простою більшістю голосів за ініціативою Правління Організації.

4.11. Почесні члени Організації залучаються до здійснення експертизи проектів і програм, які здійснює або фінансує Організація, виступають керівниками, кураторами та координаторами програм та заходів, що здійснюються під егідою Організації.

4.12. Почесні члени мають право вирішального голосу за поділу голосів на Загальних зборах Організації. Почесні члени Організації можуть брати участь у засіданнях Правління Організації з правом дорадчого голосу.

4.13. Виключення з членів Організації здійснює Правління.

4.14. Рішення про виключення з членів Організації, як і відмова у прийнятті в члени, можуть бути оскаржені Загальним зборам на їх черговому (позачерговому) засіданні.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

5.1. Загальні збори

5.1.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори її членів, які скликаються Президентом Організації не рідше, ніж 1 (один) раз на рік. Позачергово Загальні збори Організації скликаються за рішенням Правління Організації з ініціативи Президента Організації, Правління, двох та більше членів Наглядової ради, двох та більше Почесних членів Організації або не менше, ніж двох третин від загальної кількості членів Організації.

5.1.2. Загальні збори правомочні, якщо на їх засіданні присутні не менше двох третин членів Організації.

5.1.3. До складу Загальних зборів входять всі члени Організації, кожен з яких при прийнятті рішень володіє одним голосом. Колективні члени Організації беруть участь у Загальних зборах через свого делегата.

5.1.4. На Загальних зборах головує Президент Організації, або за його дорученням Віце-Президент Організації.

5.1.5. Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів повідомляється членам Організації Правлінням Організації за 30 днів до їх проведення у письмовій формі. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів члени Організації надсилають до Правління не пізніше, ніж за 15 днів до їх проведення. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Правління Організації. В надзвичайних випадках за рішенням Загальних зборів на їх засіданні можуть розглядатись і не включені до порядку денного питання.

5.1.6. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь-яких питань статутної діяльності Організації. Загальні збори можуть делегувати Правлінню свої права та повноваження з вирішення всіх питань крім питань, що належать до їх виключної компетенції.

5.1.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- затвердження, внесення змін та доповнень до Статуту Організації;

- визначення основних напрямків статутної діяльності та розвитку Організації;

- затвердження програм та проектів Організації;

- перше обрання Президента Організації; Віце-Президента Організації;

- відкликання Президента Організації, Віце-Президента Організації;

- обрання та відкликання персонального складу Правління;

- обрання та відкликання членів Наглядової ради;

- обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;

- заслуховування і затвердження звітів Президента та Правління; заслуховування та затвердження висновків і звітів Ревізійної комісії; заслуховування рішень Наглядової ради;

- розгляд і затвердження бюджетів, поданих Правлінням Організації;

- прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Організації.

5.1.7. Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та про реорганізацію чи ліквідацію Організації приймаються більшістю у 3/4 голосів.

5.1.8. Результати Загальних зборів та прийняті ними рішення фіксуються у протоколах. Протоколи Загальних зборів підписуються Президентом Організації та секретарем Організації, який призначається Президентом Організації з числа її членів.

5.1.9. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.2. Президент Організації, Віце-Президент Організації

5.2.1. Президент Організації обирається терміном на 4 (чотири) роки. Перше обрання Президента здійснюється Загальними зборами Організації, усі наступні - Правлінням Організації.

5.2.2. Президент Організації у межах своєї компетенції:

- без доручення діє від імені Організації;

- здійснює загальне керівництво та забезпечення виконання статутних завдань Організації;

- представляє Організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також підприємствами, установами організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами;

- видає доручення, відкриває рахунки в установах банків, підписує документи від імені Організації, укладає від імені Організації угоди, контракти;

- видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов'язкові для виконання членами Організації документи;

- здійснює господарське управління майном та коштами Громадської Організації;

- приймає на роботу та звільняє працівників Організації, визначає їх посадові обов'язки;

- керує роботою членів та працівників Організації;

- скликає чергові Загальні збори, ініціює скликання позачергових Загальних зборів, пропонує порядок денний Загальних зборів, підписує прийняті ними рішення;

- готує звіти про діяльність організації та виносить їх на затвердження Загальними зборами;

- виконує доручення Загальних зборів;

- має право передавати частину своїх прав та обов'язків посадовим особам Організації;

- вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Організації, що не віднесені до компетенції Загальних зборів.

5.2.3. Президент Організації одночасно є Головою Правління Організації та головує на його засіданнях.

5.2.4. Президент може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою не менше половини складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

- за власним бажанням на підставі поданої письмової заяви;

- при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

- якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

5.2.5. Віце-Президент Організації є заступником Президента Організації та одночасно є Заступником Голови Правління Організації. Віце-Президент Організації виконує обов'язки Президента Організації на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов'язки. Віце-Президент Організації діє за дорученням Президента Організації та виконує окремі повноваження Президента за його дорученням чи за дорученням Правління Організації.

5.2.6. У разі, якщо Президент Організації не може приступити до своїх обов'язків протягом більш як 6 (шести) місяців Віце-Президент за дорученням Правління скликає позачергові Загальні збори Організації для обговорення  становища та питання про керівництво Організацією.

5.3. Правління Організації

5.3.1. Вищим постійно діючим керівним органом Організації в період між Загальними зборами є Правління Організації. Персональний склад Правління обирається Загальними зборами в складі не менше трьох осіб строком на 3 роки і збирається не рідше ніж 1 (один) раз на 2 (два) місяці. На письмову вимогу будь-якого члена Правління Голова Правління скликає позачергове засідання Правління протягом 10 днів.

5.3.2. Заміщення і призначення нових членів Правління здійснюють Загальні збори. Якщо член Правління подає у відставку, втрачає здатність виконувати свої обов'язки, Правління може призначити нового члена Правління за поданням Голови Правління до закінчення строку повноважень Правління, але не пізніше ніж до чергових Загальних зборів.

5.3.3. Засідання Правління є правомочним за умови присутності не менше половини його членів. Рішення Правління приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Правління. Прийняття рішення може відбуватися шляхом одночасного голосування через засоби електронного зв'язку або письмової згоди, яку висловили всі члени Правління.

5.3.4. Правління відкриває та очолює Голова Правління, який одночасно є Президентом Організації. В разі відсутності Голови Правління за його дорученням на засіданнях Правління обов‘язки Голови Правління виконує Заступник Голови Правління, який одночасно є Віце-Президентом Організації.

5.3.5. Голова Правління відповідає за підготовку і ведення засідань Правління, а також зберігання документації Правління. Штатні працівники Організації не можуть бути членами Правління Організації.

5.3.6. Правління Організації у межах своєї компетенції:

- здійснює поточне колегіальне керівництво Організацією; забезпечує організацію та виконання рішень Загальних зборів;

- затверджує зразки печаток, штампів, емблем, бланків, символіки Організації;

- обирає Президента Організації; Віце-Президента Організації;

- розробляє план проведення та заходи з організації, проведення та виконання заходів, проектів, програм Організації;

- готує річні звіти з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звіти з виконання програм та проектів Організації та подає їх на затвердження Загальних зборів;

- затверджує бюджет Організації, бюджети програм та проектів Організації та звіти з їх виконання і подає їх на затвердження Загальних зборів;

- визначає короткотермінові стратегічні напрями та пріоритети діяльності Організації;

- визначає морально-етичні принципи Організації, затверджує процедурні та інші внутрішні документи Організації, затверджує Положення про місцевий осередок Організації;

- встановлює механізм сплати членських внесків, затверджує розмір членських внесків;

- скликає позачергові Загальні збори та готує їх проведення; готує проведення чергових Загальних зборів;

- приймає рішення про вступ нових членів Організації та припинення членства в Організації; розробляє та затверджує зразок посвідчення члена Організації; ініціює іменування Почесних членів Організації;

- повідомляє членів Організації про дату, місце проведення та порядок денний Загальних зборів за 30 днів до їх проведення у письмовій формі;

- приймає рішення про включення питань до порядку денного Загальних зборів, які надійшли у вигляді пропозицій від членів Організації не пізніше, ніж за 15 днів до їх проведення;

- затверджує структуру  та штатний  розпис Організації; посадові обов'язки працівників і умови оплати їх праці;

- визначає основні напрямки залучення та використання майна і коштів Організації;

- сприяє залученню коштів, веде пошук  фінансових  ресурсів  задля забезпечення діяльності Організації;

- приймає рішення щодо вступу Організації в асоціацію, спілку або в спільний проект з іншими особами, а також щодо створення або закриття підприємств, установ чи організацій;

- надає за запитами членів Організації, Загальних зборів, Президента, Наглядової ради та Ревізійної комісії інформацію щодо діяльності Організації;

- розпоряджається згідно із законодавством та цим Статутом майном Організації, приймає рішення про придбання майна та укладення відповідних договорів;

- приймає рішення  про  створення та ліквідацію представництв Організації, консультативних комітетів  з  технічних, фінансових та інших питань; готує та затверджує положення про їх діяльність;

- розглядає та приймає рішення з інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів або інших керівних органів Організації згідно зі Статутом.

5.4. Наглядова рада

5.4.1. Контролюючим органом Організації є Наглядова рада, яка складається із відомих науковців, політиків, громадських та суспільних діячів. Наглядова рада не є колегіальним органом. Кожен з її членів контролює діяльність Організації незалежно від інших.

5.4.2. Персональний склад Наглядової ради обирається Загальними зборами в складі не менше двох осіб. Відкликання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами Організації.

5.4.3. Член Наглядової ради має право:

- отримувати документи, що стосуються діяльності Організації

- заслуховувати та отримувати письмові пояснення від посадових осіб Організації щодо діяльності Організації та дій посадових осіб;

- виносити на розгляд Загальних зборів будь-які питання, що стосуються результатів проведених ним перевірок.

5.4.4. Двоє та більше членів Наглядової ради можуть вимагати скликання позачергових Загальних зборів Організації у випадку виникнення загрози інтересам Організації чи її членів, або у разі виявлення зловживань з боку посадових осіб Організації чи її членів.

5.4.5. Члени Наглядової ради можуть брати участь у засіданнях Правління Організації, інших органів Організації з правом дорадчого голосу, розглядати пропозиції, скарги та заяви членів Організації.

5.5. Ревізійна комісія

5.5.1. Ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль за діяльністю Організації. Персональний склад Ревізійної комісії обирається Загальними зборами з числа членів Правління строком на 3 роки. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами.

5.5.2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Організації та подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

5.5.3. Збори Ревізійної комісії скликаються її Головою двічі на рік, або протягом десяти днів на вимогу Загальних зборів, Правління або Президента Організації. Збори Ревізійної комісії можуть приймати рішення, якщо на них присутня більшість членів. Рішення з будь-якого питання ухвалюються простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. За поділу голосіввирішальним є голос Голови Ревізійної комісії.

5.5.4. Ревізійна комісія у межах своєї компетенції має право:

- вимагати та отримувати від посадових осіб Організації, її членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень про фінансову діяльність Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна;\

- складати висновки і звіти з перевірки фінансової діяльності Організації та подавати їх на затвердження Загальних зборів;

- залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності Організації;

- складати ліквідаційний баланс Організації.

5.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Правління, якщо виникла суттєва загроза інтересам Організації, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.

6. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Місцеві осередки Організації створюються у населених пунктах Чернівецької області при наявності не менш ніж 3 (трьох) членів Організації.

6.2. Місцеві осередки Організації у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням про місцевий осередок Організації, яке приймається зборами членів місцевого осередку Організації, затверджується Правлінням Організації та не повинно суперечити цьому Статуту.

6.3. Загальні збори місцевого осередку Організації правомочні за умови присутності на них більше половини від загального числа членів осередку. На Загальних зборах Організації мають право бути присутніми та брати участь всі члени місцевих осередків або їх делегати.

6.4. Місцеві осередки обліковуються Правлінням Організації і відповідно до чинного законодавства легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування або реєструються у встановленому законодавством порядку для набуття прав юридичної особи.

7. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. У власності Організації можуть бути кошти, цінні папери та інше майно, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи та інше майно, що є необхідними для виконання статутної діяльності.

7.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

7.3. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

7.4. Майно Організації формується за рахунок:

- передачі коштів та іншого майна, майнових прав засновниками, членами або державою;

- членських внесків членів Організації;

- безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв, в тому числі внески від спонсорів;

- благодійної (в тому числі гуманітарної) та міжнародної технічної допомоги, грантів українських, зарубіжних підприємств, установ та організацій та фізичних осіб;

- майна та коштів, набутих внаслідок господарської та іншої комерційної діяльності, створених Організацією установ, організацій, заснованих підприємств;

- інших джерел, не заборонених законом.

7.5. Кошти Організації спрямовуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупівлю обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Організації.

7.6. Організація, засновані нею підприємства, створені установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну, фінансову та іншу звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.

7.7. Організація подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність відповідно до законодавства; оприлюднює звіти про джерела залучення коштів і майна та про напрями їх використання відповідно до законодавства не рідше одного разу на рік.

7.8. Організація звітує перед благодійниками, пожертвувачами про використання коштів і майна, одержаних від них, за цільовим призначенням, а також на користь окремих набувачів благодійної допомоги. Організація звітує перед благодійниками, пожертвувачами про використання коштів і майна, одержаних від них без вказівки на цільове призначення на їх письмовий запит.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації.

8.2. Питання, пов'язані з реорганізацією Організації, вирішуються Загальними зборами, якщо за це проголосувало не менш, ніж 3/4 членів (їх представників) Загальних зборів Організації. При реорганізації Організації відбувається перехід прав та обов'язків, що належать Організації, до її правонаступників.

8.3. Організація може бути ліквідована за рішенням, прийнятим Загальними зборами більшістю у 3/4 голосів або за рішенням суду. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

8.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.

8.5. Майно та кошти Організації, що залишились після припинення діяльності, не можуть перерозподілятись між її членами, а використовуються для виконання статутних цілей або передається подібним неприбутковим організаціям, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

8.6. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів.

9.3. Зміни і доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі. Організація повідомляє орган реєстрації про прийняті зміни та доповнення до Статуту у п'ятиденний термін.

 

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ

10.1. При розгляді питань, які не передбачені цим Статутом, рішення з цих питань приймаються Загальними зборами Організації.